మజ్జిగ మంత్రం..ఇదీ భారతీయుడి స్వతంత్ర త

మజ్జిగ...దీని గురించి తెలియని భారతీయలు ఉండరు. ఏ ప్రాంతంలో ఏ పేరుతో పిలిచినా మజ్జిగను మహద్బాగ్యంగా భావించి సేవిస్తూంటారు మనవాళ్లు.  పెరుగును చిలికితే వచ్చే మజ్జిగ ని ఎక్కు

ఇంకా చదవండి